สัตวบาลส่งเสริมไก่ประกัน

  • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) / Betagro

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. จัดหาพื้นที่การเลี้ยงไก่ประกันเพื่อจัดส่งเข้าโรงเชือด BFI ให้ได้ตามความต้องการของโรงเชือด โดยการติดต่อกับลูกค้าไก่ประกัน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ควบคุมวิธีการจัดการเลี้ยงไก่เนื้อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาคุณภาพไก่ที่จัดส่งเข้าโรงงาน ปลอดภัยจากโรคและสารตกค้าง 3. ประสานงานกับหน่วยราชการในพื้นที่การเลี้ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 6. ควบคุมหนี้สินของลูกค้าไก่ประกันเพื่อไม่ให้เกินวงเงินสินเชื่อที่กำหนด 7. ดำเนินการปรับปรุงและรักษามาตรฐานฟาร์ม ABCP ของลูกค้าไก่ประกันที่รับผิดชอบ   ความสามารถ : 1.  มีลักษณะความเป็นผู้นำ 2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3.  มุ่งมั่นในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4.  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

อายุ: 22 - 30 ปี

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล สัตวศาสตร์

คุณสมบัติอื่นๆ:

    อายุ  22 - 30 ปี

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว