นักกำหนดอาหาร

 • SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านโภชนาการ โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย ตามแผนการรักษาของแพทย์หรือตามความต้องการของผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยในได้รับการดูแล แนะนำในสิทธิและแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รับผิดชอบให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอาหารของผู้ป่วยใน ให้ถูกหลักโภชนาการ แก่บริษัทภายนอกที่เข้ามารับผิดชอบการบริการอาหารของผู้ป่วยใน จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการสอนในการให้คำแนะนำให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดจนดูแลและจัดเก็บรักษาให้เรียบร้อย ดูแลอาคารสถานที่ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโภชนาการมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านโภชนาการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับการตลาด ประสานงานกับทีมงานและหน่วยงานต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

อายุ: 24 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปี ขึ้นไป

การศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โภชนะบำบัด

คุณสมบัติอื่นๆ:

  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา โภชนะบำบัด
  • Service mind
  • ใบประกอบวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร 
  • ประสบการณ์ด้านโภชนาการอย่าน้อย 1 ปี

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว