คนขับรถผู้บริหาร

  • เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด

รายละเอียดของงาน

ขับรถ รับ-ส่ง ให้ผู้บริหารของบริษัท ดูแลรับส่งผู้บริหารของบริษัทตามเส้นทางที่กำหนด ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถประจำตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ: ชาย

อายุ: 30 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์: ไม่จำกัด

คุณสมบัติอื่นๆ:

    • อายุ : 30 ปีขึ้นไป
    • เพศชาย
    • สามารถขับรถยนต์ได้
    • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว