นโยบายการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ และเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ www.M2Fjob.com, m.M2Fjob.com ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงาน และผู้รับสมัครงาน เข้าสู่เว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดของบริษัทภายใต้เว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือ ใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด
 1. 1. การใช้บริการ

  1. 1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานและรับสมัครงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าอื่นใด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงด้วยว่า
   1. 1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
    1. ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
    2. ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
    3. ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น
    4. ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
    5. ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท
    6. ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นแบบซ้ำๆ ไม่ว่าจะบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
   2. 1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
   3. 1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อบริษัทหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
   4. 1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือที่บุคคลอื่นไม่ต้องการ
   5. 1.1.5 ท่านจะต้องตกลงยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้
    1. ท่านจะต้องดำเนินการสมัครงานและรับสมัครงาน รวมทั้งใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยตนเองเท่านั้น หากมีบุคคลอื่นใดใช้บัญชีของท่าน เพื่อสมัครงาน รับสมัครงาน หรือใช้บริการใด ๆ ของบริษัท บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการนั้น ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น
    2. ท่านจะใช้บริการเพื่อสมัครงาน และรับสมัครงานเท่านั้น บริษัทไม่อนุญาตให้ท่าน ลงประกาศ ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาแฝง เช่น ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อมูลงานอบรม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์
    3. ข้อเสนอและสิทธิพิเศษใด ๆ ที่บริษัทมอบให้ เช่น จำนวนตำแหน่งงาน จำนวนการค้นหา (search quota) จะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสะสมหรือแลกเปลี่ยนได้
    4. ตำแหน่งงานที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
   6. 1.1.6 ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง
  2. 1.2 หากบริษัททราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ แต่ไม่จำต้องหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เอาออกหรือลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่บริษัทไม่อาจยอมรับได้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อท่านทั้งสิ้น
  3. 1.3 กรณีท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของบริษัท แต่ท่านไม่ใช้บริการเป็นเวลา 45 วันติดต่อกัน บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่าน และลบเนื้อหา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  4. 1.4 บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 2. 2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของบริษัท หรือที่บริษัทบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลประชากรอื่นๆ ข้อมูลสมัครงาน และเนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน บริษัทบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ จากล็อคไฟล์ และจากคุกกี้
  2. 2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื้อหาอื่นๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
   1. 2.2.1 เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครงาน
    บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้รับสมัครงานสามารถค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ ผู้สมัครงานสามารถพิจารณาเลือกส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สมัครงานกับผู้รับสมัครงานโดยตรง หรือผ่านระบบการส่งข้อมูลสมัครงานของบริษัท ในกรณีที่เลือกส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของบริษัท ท่านตกลงยินยอมโดยปริยายให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้บนเว็บไซต์และในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไป และให้ผู้รับสมัครงานที่ลงทะเบียนขอรับบริการกับบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลของท่านเพื่อสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครงานยอมรับและตกลงด้วยว่า บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการกับทั้งผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานได้ และในกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ผู้รับสมัครงานโดยเรียกเก็บค่าบริการ ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องส่วนแบ่งค่าบริการนั้นจากบริษัททั้งสิ้น หากผู้สมัครงานผิดนัดไม่ชำระค่าบริการให้กับบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้สมัครงาน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นใดจากผู้สมัครงานได้ทันที ผู้สมัครงานต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานด้วยตนเองทั้งสิ้น
   2. 2.2.2 บริษัทจะให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และบริการต่างๆ แก่ผู้รับสมัครงานเพื่อช่วยให้ผู้รับสมัครงานสามารถลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน และสามารถค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้ โดยผู้รับสมัครงานสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้เท่านั้น ผู้รับสมัครงานจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ผู้รับสมัครงานยอมรับและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากทั้งผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานได้ และในกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการแก่ผู้สมัครงานโดยเรียกเก็บค่าบริการ ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องส่วนแบ่งค่าบริการนั้นจากบริษัททั้งสิ้น หากผู้รับสมัครงานผิดนัดไม่ชำระค่าบริการให้กับบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้รับสมัครงาน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นใดจากผู้รับสมัครงานได้ทันที ผู้รับสมัครงานต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและเนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงานของผู้รับสมัครงานด้วยตนเองทั้งสิ้น
   3. 2.2.3 บริษัทจะใช้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านเพื่อประโยชน์อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของบริษัท และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน
   4. 2.2.4 บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเนื้อหาอื่นๆ ของท่านร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือเดียวกัน บริษัทโฆษณา และหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น
  3. 2.3 บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองผ่านรหัสและบัญชีสมาชิกของท่าน
  4. 2.4 สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่านก็ตาม
  5. 2.5 บริษัทถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล บริษัทได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า บริษัทมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของบริษัท หรือไม่ว่าเหตุใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 3. 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้า หากฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว
 4. 4. การจำกัดความรับผิด

  1. 4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียนหรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใดๆ เช่น ข้อมูลสมัครงาน เนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใดๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบริการใดๆ ของบริษัท ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจากบริการของบริษัท ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดในหรือจากเนื้อหา จากการให้บริการบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใดๆ ของบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านที่กระทำผ่านบริการของบริษัท และต้องรับผลและความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากบริการของบริษัทด้วยตนเองทั้งสิ้น
  2. 4.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงในบริการ และสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง สาเหตุจากการลักลอบใช้หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking) โดยเหตุสุดวิสัย โดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใด ท่าน ตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งท่านจะต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
  3. 4.3 บริษัทจัดให้มีบริการนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้รับสมัครงานสามารถค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างเท่านั้น บริษัทไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหางานให้กับทั้งผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานทั้งสิ้น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากผู้รับสมัครงานใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่เพื่อเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่าง และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และเนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงานของผู้รับสมัครงาน ผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานจะต้องรับผิดชอบและรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการสมัครงาน และรับสมัครงานตามที่ปรากฏในบริการนี้ด้วยตนเอง รวมถึงบริษัทไม่รับรองผลจากการลงประกาศสมัครงานและรับสมัครงาน และการใช้บริการใด ๆ ของบริษัททั้งสิ้น
  4. 4.4 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดของบริษัทที่มีต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการนี้จะจำกัดไว้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินค่าบริการที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายในการใช้บริการคราวนั้น
 5. 5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหา

  เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของบริษัท รวมทั้งเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดทำขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสมัครงาน เนื้อหาโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือข้อความที่โพสต์ผ่านบริการ ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และบริษัทไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทไม่รับรองว่าบริการต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใดจะ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน (ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ (จ) ไม่หยุดชะงัก (ฉ) ไม่ล่าช้า และ (ช) เรื่องอื่นใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น
 6. 6. การเชื่อมต่อไปบริการอื่น (Links)

  บริการของบริษัทมีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจากบริการของบริษัทแล้ว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะร่วมให้บริการกับบริษัท หรือใช้ชื่อบริษัทก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย เช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น หรือความสูญหายหรือเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่เชื่อมต่อกับบริการของบริษัท ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทขอให้ท่านอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย
 7. 7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งหมดนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการของบริษัทต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
 8. 8. นโยบายระงับข้อพิพาท

  ท่านรับทราบว่า เนื้อหาและการบริการต่างๆ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากเนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของบริษัท หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการข้อใด บริษัทขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัทดังนี้
  1. 8.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่บริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
   1. (ก) ชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
   2. (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
   3. (ค) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องขอที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
  2. 8.2 ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
   1. 8.2.1 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในโฆษณา
    1. ส่งถึง: ทีมโฆษณาออนไลน์
    2. บริษัท: บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
    3. โทรศัพท์: 02-616-4000 ต่อ 4343, 4384, 4385
    4. E-Mail: sale@M2Fjob.com
   2. 8.2.2 กรณีข้อเรียกร้อง และ/หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
    1. ส่งถึง: ทีมงาน www.M2Fjob.com
    2. บริษัท: บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
    3. โทรศัพท์: 02-616-4000 ต่อ 1920
    4. E-Mail: webmaster@M2Fjob.com
  ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนจะต้องมีเนื้อหาครบตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
  เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัทในระหว่างที่บริษัทดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของบริษัท
 9. 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของบริษัท ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น
  มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป